Regulamin

zakupów w sklepie internetowym affitness.com

którego administratorem jest spółka AF Fitness s.r.o., IČ [Nr id.] 02964180,
z siedzibą pod adresem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Sprzedawca

1.1.1 Sklep internetowy affitness.com jest administrowany przez spółkę AF Fitness s.r.o., IČ [Nr id.] 02964180, z siedzibą pod adresem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, wpis 80198.

1.1.2 Dane kontaktowe Sprzedawcy: a) adres korespondencyjny: Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek b) adres mailowy: info@affitness.com

1.2 Regulamin zakupów

1.2.1 Niniejszy regulamin zakupów sklepu internetowego affitness.com (zwane dalej Regulaminem zakupów i Sklepem internetowym) jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą i Kupującym za pośrednictwem stron internetowych Sklepu internetowego i reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży.

1.2.2 Jeżeli w Umowie sprzedaży, konkretnej ofercie Towaru na stronach Sklepu internetowego lub w regulaminie promocji zniżkowej nie są podane odmienne postanowienia lub ważność niektórych postanowień niniejszego Regulaminu zakupów nie została wyłączona lub w inny sposób zmodyfikowana w Umowie sprzedaży, konkretnej ofercie lub regulaminie promocji zniżkowej, we wszystkich przypadkach wzajemne stosunki stron umowy reguluje niniejszy Regulamin zakupów.

1.2.3 Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie zmienić treść Regulaminu zakupów. Prawa i obowiązki wynikające z już zawartych Umów sprzedaży reguluje Regulamin zakupów w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy sprzedaży, ewentualne późniejsze zmiany treści Regulaminu zakupów nie mają wpływu na już zawarte Umowy sprzedaży. Kupujący posiadający konto użytkownika są informowani o zmianach z wyprzedzeniem w sposób i terminie podanym w art. 9.1.

1.3 Możliwość archiwizacji Regulaminu zakupów

1.3.1 Regulamin zakupów jest stale dostępny na stronie Sklepu internetowego https://www.affitness.com/pl/wszystko o zakupach/.

1.3.2 Kupujący może sobie Regulamin zakupów wydrukować lub zapisać korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

1.3.3 Zawarte Umowy sprzedaży są przez Sprzedawcę archiwizowane w postaci elektronicznej i nie są dostępne.

1.3.4 Kupujący może archiwizować dane o swoich Zamówieniach zwłaszcza w formie archiwizacji potwierdzeń o przyjęciu Zamówienia, które są mu wysyłane w formie wiadomości mailowych na adres mailowy podany przez Kupującego w Zamówieniu. Potwierdzenie to zawiera podsumowanie wszystkich danych, które Kupujący podał w Zamówieniu, w szczególności oznaczenie Towaru, cenę sprzedaży wraz z VAT, koszty dostawy oraz ewentualne inne dane i warunki.

1.4 Definicje pojęć

1.4.1 Sklep internetowy – system online działający w Internecie na domenie (URL) https://www.affitness.com, który umożliwia zawieranie Umów sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej;

1.4.2 Kupujący – osoba fizyczna (człowiek), osoba fizyczna przedsiębiorca lub osoba prawna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.4.3 Kupujący – konsument czy też Konsument – osoba fizyczna (człowiek), która nie zawiera Umowy sprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu (§ 419 Kodeksu cywilnego); w częściach, w których jest to wyraźnie podane, niniejszy Regulamin zakupów dotyczy wyłącznie stosunku Sprzedającego z Kupującymi – konsumentami;

1.4.4 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego między Sprzedawcą i Kupującym;

1.4.5 Kodeks cywilny – ustawa nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu;

1.4.6 Regulamin zakupów – Regulamin zakupów sklepu internetowego affitness.com, który stanowi integralną część Umowy sprzedaży;

1.4.7 Zamówienie – elektroniczna wiążąca oferta zawarcia Umowy sprzedaży, która powstaje poprzez podanie niezbędnych danych w formularzu zamówienia (np. identyfikacja Towaru, ilość, adres dostawy) i wysłanie go Sprzedawcy za pośrednictwem stron Sklepu internetowego;

1.4.8 Sprzedawca – administrator Sklepu internetowego, spółka AF Fitness s.r.o., podana w art. ‎1.1.1;

1.4.9 Konto użytkownika – interfejs, dostępny na stronie Sklepu internetowego po podaniu nazwy użytkownika i hasła na podstawie rejestracji Użytkownika, ułatwiający składanie Zamówień i pracę ze Sklepem Internetowym;

1.4.10 Towar – odzież sportowa i rekreacyjna, akcesoria do niej, suplementy diety i inne produkty, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, które stanowią przedmiot Umowy sprzedaży.

2. KUPUJĄCY I KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Opcje zakupu w Sklepie internetowym

2.1.1 Kupujący bez względu na to, czy jest osobą fizyczną czy osobą prawną i czy występuje w charakterze konsumenta czy nie, może zawierać w Sklepie internetowym Umowy sprzedaży jednorazowo jako niezarejestrowany Kupujący (zakup jednorazowy) lub na podstawie rejestracji w systemie Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta użytkownika (zakup przez Konto użytkownika).

2.1.2 Warunki Umów sprzedaży dla zakupów jednorazowych i zakupów przez konto użytkownika mogą się różnić, w szczególności jeśli o chodzi o ceny sprzedaży Towaru, koszty dostawy lub wysokość oferowanej obniżki ceny sprzedaży, ewentualnie prezenty i bonusy oferowane w momencie zakupu. Charakter zakupów nie wpływa jednak na wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności w zakresie terminu dostawy, jakości dostarczanego Towaru lub rozpatrywania reklamacji.

2.2 Rejestracja i logowanie do Konta użytkownika

2.2.1 Klient będący zainteresowany korzystaniem z Konta użytkownika ma prawo wypełnić formularz rejestracyjny na właściwej zakładce stron Sklepu internetowego, wraz z podaniem nazwy użytkownika i hasła dostępu do Konta użytkownika. Na podstawie przyjęcia kompletnie wypełnionego formularza rejestracyjnego Sprzedawca wysyła Kupującemu potwierdzenie założenia Konta użytkownika. Sprzedawca może zażądać wyższej formy weryfikacji Kupującego przed pierwszym zalogowaniem się do Konta użytkownika w formie weryfikacji dwuetapowej. Konto jest aktywowane przy pierwszym zalogowaniu się Kupującego do Konta użytkownika.

2.2.2 W procesie rejestracji Kupujący jest proszony o akceptację niniejszego Regulaminu zakupów. Bez tej akceptacji utworzenie Konta użytkownika jest niemożliwe. Akceptacja Regulaminu zakupów oznacza, że Kupujący zapoznał się z jego treścią, która reguluje wszelkie Umowy sprzedaży, zawarte za pośrednictwem jego Konta użytkownika. Przy zawieraniu poszczególnych Umów sprzedaży (składanie Zamówień, zgodnie z art. 3.2) zarejestrowany Kupujący nie musi już ponownie akceptować Regulaminu zakupów. W przypadku zmiany Regulaminu zakupów Sprzedawca postępuje wobec zarejestrowanego Kupującego w sposób określony w art. 9.1.

2.2.3 Na koncie użytkownika są zapisane dane kontaktowe i adres dostawy Kupującego w sposób umożliwiający automatyczne wypełnianie poszczególnych Zamówień, które składa Kupujący, jeżeli jest zalogowany do swojego Konta użytkownika. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność adresu dostawy podanego w momencie rejestracji – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub zwłokę spowodowaną podaniem nieprawidłowych danych na Koncie użytkownika. W razie zmiany danych kontaktowych i adresu dostawy Kupujący jest zobowiązany dane zapisane na Koncie użytkownika zmienić.

2.2.4 Na Koncie użytkownika zapisywana jest cała historia zakupów Kupującego w Sklepie internetowym, w tym wystawione faktury i ewentualne dokumenty dotyczące reklamacji Towaru. Zakładając Konto użytkownika Kupujący wyraża zgodę na to, aby wszelkie dokumenty, łącznie z tymi, dla których przepisy prawa wymagają formy pisemnej, były mu doręczane za pośrednictwem Konta użytkownika w formie elektronicznej.

2.3 Usunięcie Konta użytkownika

2.3.1 Kupujący ma możliwość w dowolnym momencie usunąć swoje Konto użytkownika. W takim przypadku Sprzedawca usunie z systemu Sklepu internetowego wszelkie dane zapisane na Koncie użytkownika, w tym dane logowania. Usunięcie Konta użytkownika nie wpływa na dane o poszczególnych Umowach sprzedaży, zawartych z danym Kupującym, ani na ich wykonanie ze strony Sprzedawcy.

2.3.2 Sprzedawca ma prawo usunąć Konto użytkownika w przypadku, gdy przez okres co najmniej 3 lat nie została zawarta żadna Umowa sprzedaży lub jeżeli Kupujący nie zalogował się na swoje konto co najmniej przez 1 rok. O usunięciu Konta użytkownika Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez wysłanie mu wiadomości mailowej na adres podany na Koncie użytkownika. Sprzedawca ma również prawo usunąć Konto użytkownika, jeżeli Kupujący wielokrotnie narusza niniejszy Regulamin zakupów, w szczególności jeżeli wielokrotnie zgłasza nieuzasadnione reklamacje lub wielokrotne odstępuje od Umowy sprzedaży, niezgodnie z treścią art. 5.

2.3.3 Usunięcie Konta użytkownika nie wpływa na możliwość zawarcia Umowy sprzedaży przez Użytkownika w formie jednorazowego zakupu (niemniej Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy sprzedaży z Kupującymi, w przypadku których nastąpiło usunięcie Konta użytkownika z powodu naruszania Regulaminu zakupów w rozumieniu poprzedniego zdania poprzedniego ustępu, i w tym celu wdrożyć odpowiednie środki techniczne w celu identyfikacji takich Kupujących). Jeżeli nastąpiło usunięcie Konta użytkownika, w celu dokonania jednorazowego zakupu Kupujący musi ponownie podać swoje dane identyfikacyjne.

3. OFERTA TOWARU, ZAMÓWIENIE, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Oferta Towaru

3.1.1 Towar oferowany za pośrednictwem stron Sklepu internetowego nie jest prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Jest to wyłącznie zaproszenie Kupującego do wysłania wiążącej oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

3.1.2 Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności Towaru, który jest zaprezentowany na stronach Sklepu internetowego i u którego nie jest podana dostępność „na magazynie”. Terminy dostaw są podane w art. 4.1.

3.1.3 Po kliknięciu na ofertę Towaru na stronie Sklepu internetowego wyświetli się jego opis wraz z opcjami wyboru rozmiaru lub koloru, jeżeli dotyczą danego Towaru, dokładna cena zawierająca VAT i zwykle też zdjęcie Towaru. Cena sprzedaży Towaru obowiązuje na moment złożenia Zamówienia zgodnie z art. 3.2. Cena sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem obowiązuje także w przypadku, gdy po wysłaniu Zamówienia wysokość ceny sprzedaży danego rodzaju Towaru się zmieni.

3.2 Zamówienie Towaru przez Sklep internetowy

3.2.1 W przypadku zainteresowania oferowanym Towarem Kupujący poprzez kliknięcie na ikonę koszyka wkłada go do wirtualnego koszyka zakupowego. Kupujący ma możliwość przed wysłaniem Zamówienia sprawdzić i usunąć błędy powstałe podczas wprowadzania danych do Zamówienia, zwłaszcza ma możliwość usunąć poszczególne pozycje z wirtualnego koszyka oraz skontrolować i zmienić dane podane w Zamówieniu, przede wszystkim ilość i rodzaj Towaru oraz swoje dane kontaktowe.

3.2.2 Przed wysłaniem Zamówienia w ramach podsumowania wyświetli się Kupującemu zawsze cały Towar zapisany w koszyku zakupowym, cena tego Towaru zawierająca VAT, ilość poszczególnych pozycji (sztuk), łączna cena całego Towaru zapisanego w koszyku zakupowym, koszty dostawy zamawianego Towaru oraz ewentualne inne podatki i opłaty, jeżeli Kupujący musi je opłacić (zwłaszcza opłata za pobranie).

3.2.3 Przed wysłaniem Zamówienia Kupujący jest proszony o akceptację Regulaminu zakupów i Polityki prywatności, z których treścią może się na tym etapie składania Zamówienia zapoznać. Kupujący, który ma założone Konto użytkownika i przy składaniu Zamówienia jest zalogowany na to konto, nie akceptuje Regulaminu zakupów ani Polityki prywatności.

3.2.4 Wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij zamówienie” uznaje się za propozycję zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego.

3.3 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

3.3.1 Po otrzymaniu Zamówienia system Sklepu internetowego potwierdzi jego przyjęcie w wiadomości mailowej, wysłanej na adres mailowy podany przez Kupującego w Zamówieniu (lub zapisany na Koncie użytkownika). Bez podania ważnego adresu mailowego w Zamówieniu nie można go potwierdzić i nie może zostać zawarta Umowa sprzedaży. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia zawarte są m.in. wszystkie informacje dotyczące zakupionego Towaru, które są podane w art. 3.2.2, jego częścią jest również niniejszy Regulamin zakupów w treści obowiązującej na dzień zawarcia Umowy sprzedaży w formacie .pdf lub innym podobnym formacie.

3.3.2 Potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa w poprzednim artykule, oznacza akceptację propozycji Kupującego w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. W momencie doręczenia tego potwierdzenia Kupującemu, Umowa sprzedaży na podstawie Zamówienia zostaje zawarta.

3.3.3 Kupującemu nie przysługuje prawo do zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca nie ma obowiązku potwierdzić Zamówienia w rozumieniu niniejszego artykułu ani zawrzeć z Kupującym Umowy sprzedaży, nawet jeżeli cały Towar z Zamówienia jest w pełni dostępny. Sprzedawca do momentu przekazania Towaru do wysyłki ma również prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, zawartej w rozumieniu poprzedniego ustępu, także bez podania powodów.

3.3.4 Sprzedawca, w zależności od charakteru Zamówienia (nietypowa ilość towaru, wysokość ceny sprzedaży, zakładane koszty dostawy lub status biznesowy Kupującego), może zawsze zażądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie). Jeżeli Kupujący nie potwierdzi Zamówienia, Sprzedawca może zażądać zapłaty całej ceny sprzedaży jeszcze przed wysłaniem Towaru Kupującemu, w przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo nie zawrzeć Umowy sprzedaży lub od zawartej już Umowy sprzedaży odstąpić. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.3.5 Na mocy zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar w ustalonej cenie, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę sprzedaży.

3.3.6 Kupujący sam ponosi koszty korzystania ze środków komunikacji w celu zawarcia Umowy sprzedaży, przy czym koszty te nie różnią się od standardowych stawek. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wysokość tych kosztów może zależeć od warunków łącza internetowego lub telefonicznego, z którego Kupujący korzysta podczas komunikacji ze Sprzedawcą i w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

3.4 Zastosowanie Regulaminu zakupów w stosunku do konsumentów i przedsiębiorców, właściwość prawa czeskiego i język Umowy sprzedaży

3.4.1 Umowę sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Kupującym regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem zgodnie z post. § 419 Kodeksu cywilnego, Umowę sprzedaży regulują właściwe postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie umów sprzedaży (§ 2079 i nast.) oraz postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży Towaru w sklepie (§ 2158 i nast.) oraz ogólne uregulowania umów konsumenckich (§ 1810 i nast.).

3.4.2 Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą zgodnie z post. § 420 – 421 Kodeksu cywilnego, stosuje się właściwe postanowienia Kodeksu cywilnego. Postanowienia w zakresie zobowiązań wynikających z umów zawieranych z konsumentem (§ 1810 i ast.). i postanowienia w zakresie sprzedaży Towaru w sklepie (§ 2158 i nast.) nie mają zastosowania w stosunku do Sprzedawcy i Kupującego – przedsiębiorcy, a wybrane prawa i obowiązki w określonych obszarach, np. rękojmia za wady, gwarancja jakości lub odszkodowanie, mogą być w Regulaminie zakupów sformułowane w sposób odbiegający od treści właściwych postanowień Kodeksu cywilnego, chyba że idzie o postanowienie o charakterze bezwzględnie wiążącym.

3.4.3 Jeżeli w niniejszym Regulaminie zakupów nie jest wskazane, że konkretny artykuł lub grupa artykułów Regulaminu zakupów ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do Kupującego – konsumenta albo odwrotnie, do Kupującego – przedsiębiorcy, niniejszy Regulamin zakupów reguluje wszystkie Umowy sprzedaży bez względu na to, czy Kupujący jest konsumentem czy przedsiębiorcą.

3.4.4 Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży jest prawo czeskie. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

3.5 Prawa i obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży, warunki płatności

3.5.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar w ustalonej cenie, a Kupujący jest zobowiązany Towar odebrać i zapłacić cenę sprzedaży. Powyższe nie narusza ważności postanowienia ustępu 3.3.3 o możliwości odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.

3.5.2 Kupujący mają prawo wybrać metodę płatności ceny sprzedaży oferowaną przez Sprzedawcę, przy czym bliższe informacje o poszczególnych metodach płatności ceny sprzedaży są Kupującemu udostępnione na właściwej zakładce stron Sklepu internetowego i w procesie składania Zamówienia.

3.5.3 Jeżeli Kupujący nie odstąpi od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 5. i odmówi odbioru Towaru przy jego doręczeniu, naruszy swój obowiązek wynikający z Umowy sprzedaży. Sprzedawcy przysługuje wówczas prawo do odszkodowania od Kupującego w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na dostawę Towaru.

3.5.4 Jeżeli Kupujący wybierze jedną z metod płatności internetowych (np. płatność kartą, internetowy przelew bankowy lub portfel elektroniczny), zleca płatność w trakcie procesu składania Zamówienia jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży w rozumieniu ust. 3.3.2. Jeżeli nie dojdzie do potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę w rozumieniu art. 3.3.3, dokonana w ten sposób płatność zostanie przez Sprzedawcę anulowana.

4. DOSTAWA TOWARU ZGODNIE Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

4.1 Termin dostawy

4.1.1 Jeżeli przy Towarze nie podano inaczej, Sprzedawca przekazuje Towar, który ma na magazynie, do wysyłki najpóźniej do 2 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie ma Towaru na magazynie (Towar oznaczony „na zamówienie”), Sprzedawca podaje termin wysłania Towaru w potwierdzeniu Zamówienia lub informuje o tym terminie Kupującego w wiadomości mailowej po zawarciu Umowy sprzedaży. Jeżeli termin dostawy takiego Towaru jest dłuższy niż 10 dni roboczych i Kupujący nie zgadza się na ten termin, ma on prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. W takim przypadku odstąpienie dotyczy całego Towaru, którego dotyczy zawarta Umowa sprzedaży, więc także tego Towaru, który jest dostępny na magazynie.

4.1.2 Jeżeli Kupujący zapłaci cenę sprzedaży przelewem na rachunek i nie poda symbolu zmiennego, podanego przez Sprzedawcę, lub poda symbol zmienny błędnie, termin dostawy może się przedłużyć o okres potrzebny do identyfikacji płatności przez Sprzedawcę.

4.2 Sposób dostawy i koszty dostawy

4.2.1 Sposób i miejsce dostawy Towaru są wskazane przez Kupującego w Zamówieniu. Sprzedawca wypełnia obowiązek dostawy Towaru wysyłając go na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu. Przesyłkę z Towarem może w imieniu Kupującego odebrać inna osoba, przebywająca pod danym adresem, jeżeli poda Przewoźnikowi swoją tożsamość i jeżeli spełni ewentualne dalsze warunki (zwłaszcza jeżeli zapłaci cenę sprzedaży Towaru, w przypadku gdy jako sposób płatności wybrano odbiór za pobraniem).

4.2.2 Wraz z wysłaniem Towaru Sprzedawca wysyła Kupującemu na jego adres mailowy, podany w Zamówieniu, fakturę zakupu.

4.2.3 Sprzedawca wysyła Towar Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika podanego w procesie składania Zamówienia. Kupującemu są naliczane koszty dostawy w zależności od wybranego przez niego sposobu dostawy Towaru, w wysokości, którą Sprzedawca poda mu w procesie składania Zamówienia.

4.2.4 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży lub nie dostarczyć Kupującemu kolejnego Towaru przez okres zwłoki, jaką Kupujący ma w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Sprzedawcy.

4.3 Przeniesienie odpowiedzialności za szkodę w Towarze

4.3.1 Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego w momencie jego przekazania Kupującemu (jeżeli cena sprzedaży została już zapłacona) lub w momencie zapłacenia całej ceny sprzedaży.

4.3.2 Odpowiedzialność za szkodę w Towarze przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Sprzedawca przekaże Towar przewoźnikowi w celu jego dostarczenia na miejsce wskazane w Umowie sprzedaży. Jeżeli Towar nie jest wysłany za pośrednictwem przewoźnika, stosuje się właściwe postanowienia Kodeksu cywilnego (§ 2121 i nast.).

4.4 Sprawdzenie Towaru przez Kupującego

4.4.1 Kupujący jest zobowiązany sprawdzić Towar i jeszcze przed jego odbiorem od przewoźnika skontrolować, czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie dostawy (w szczególności czy nie jest rozdarta lub uszkodzona paczka lub oryginalne opakowanie Towaru, jeżeli można to sprawdzić). W razie uszkodzenia przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan Towaru w przesyłce i sporządzić protokół szkody na temat uszkodzenia Towaru w trakcie dostawy w obecności przewoźnika.

4.4.2 Bez względu na to, czy przesyłka ma ślady uszkodzenia czy nie, Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki po odbiorze przesyłki skontrolować Towar i zareklamować ewentualne wady u Sprzedawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

4.4.3 Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu Towaru w trakcie dostawy także w przypadku, gdy z tego powodu nie odbierze Towaru od przewoźnika. W przypadku, gdy Kupujący nie sporządzi z przewoźnikiem protokołu szkody lub podobnego zapisu na temat stwierdzonego uszkodzenia, Sprzedawca nie może uwzględnić uszkodzenia (por. ust. 4.3.2.).

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Kupującego – konsumenta (art. 4.1 nie ma zastosowania do Kupującego – przedsiębiorcy)

5.1.1 W przypadku Towaru, dla którego w rozumieniu art. 5.1 jest to możliwe, Kupujący – konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania powodów i bez jakichkolwiek sankcji do 14 dni od: a) odbioru Towaru przez Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), lub b) od otrzymania ostatniej dostawy Towaru przez Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), jeżeli Kupujący zamówił różny Towar w ramach tego samego Zamówienia, ale Sprzedawca dostarczył je osobno w dwóch lub kilku dostawach, lub c) od otrzymania ostatniej pozycji lub części Towaru przez Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik) w przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza w częściach Towar składający się z kilku pozycji lub części.

5.1.2 W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłać odstąpienie Sprzedawcy przez upływem wyznaczonego terminu.

5.1.3 Rekomendowanym sposobem odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z artykułem 5.1 jest odstąpienie w formie pisemnej, wysłane bądź tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny podany w art. 1.1.2 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany w art. 1.1.2; formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży w formie elektronicznej jest integralną częścią Regulaminu zakupów i jako integralny załącznik, można go pobrać lub wydrukować i wysłać Sprzedawcy w sposób podany wyżej w niniejszym artykule. Kupujący otrzyma także formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży w postaci tekstowej jako część potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w art. 3.3.1. W odstąpieniu Kupujący jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, numer Zamówienia i datę wysłania Zamówienia (datę zakupu).

5.1.4 W przypadku odstąpienia Kupujący jest zobowiązany zwrócić Towar w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu (jeżeli w takim został dostarczony) i z kompletnymi dokumentami, jeżeli takie zostały dostarczone wraz z Towarem, na adres siedziby Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany odesłać Towar Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia wysłania Sprzedawcy odstąpienia. Koszty związane z odesłaniem Towaru ponosi Kupujący, również w przypadku, gdy Towaru ze względu na jego charakter nie można zwrócić w zwykły sposób.

5.1.5 Towar zwracany przez Kupującego w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Sprzedawca odbiera pod adresem podanym w art. 1.1.2. Towaru nie można zwrócić wybierając opcję dostawy za pobraniem, takich przesyłek Sprzedawca nie odbiera i nie ponosi odpowiedzialności za ich stratę, zniszczenie lub uszkodzenie.

5.1.6 Oprócz innych powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności § 1837 Kodeksu cywilnego) Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży w szczególności w następujących przypadkach: a) jeżeli Towar został dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego; b) przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar podlegający szybkiemu psuciu lub zużyciu; c) jeżeli Towar został dostarczony w zamkniętym opakowaniu, ale Kupujący wyjął go z opakowania lub opakowanie uszkodził i z przyczyn higienicznych nie można Towaru zwrócić (zwłaszcza bielizna); d) jeżeli dostarczony Towar został bezpowrotnie zmieszany z innym Towarem.

5.1.7 W przypadku, gdy po przyjęciu odstąpienia i zwróconego Towaru Sprzedawca stwierdzi, że odstąpienie było nieuzasadnione (zwłaszcza po upływie terminu, o którym mowa w art. 5.1.1, lub jeżeli zachodzi jeden z przypadków, gdy nie można odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.1.6), zwróci Kupującemu Towar na koszt Kupującego, przy czym nie jest zobowiązany zwrócić Kupującemu ceny sprzedaży zgodnie z art. 5.1.9.

5.1.8 Kupujący w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 4.1. nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku obchodzenia się z Towarem w sposób niezbędny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością Towaru. Sprzedawca wyraźnie stanowi, że do tego celu w przypadku odzieży lub obuwia wystarczy krótka przymiarka w celu sprawdzenia kroju i wielkości w ten sam sposób, w jaki Kupujący sprawdziłby Towar przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W celu zapoznania się z charakterem i właściwościami Towaru w przypadku obuwia nie ma potrzeby noszenia go w sposób aktywny, przetestowania przy aktywnościach sportowych lub praniu, w przypadku pakowanych artykułów spożywczych nie ma potrzeby ich rozpakowywania lub jakiegokolwiek naruszania ich oryginalnego opakowania – w takich przypadkach Kupujący traci możliwość odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy przed odesłaniem Towaru Sprzedawcy dojdzie do jego uszkodzenia, zużycia (innego niż wynikającego z konieczności zapoznania się z Towarem) lub częściowego wykorzystania Towaru, Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za szkodę tym spowodowaną, jednak maksymalnie do wysokości ceny Towaru. Za uszkodzenie Towaru nie uznaje się uszkodzenia innego niż oryginalnego opakowania, w którym przesyłka z Towarem została doręczona Kupującemu.

5.1.9 Jeżeli odstąpienie przez Kupującego będzie uzasadnione, Sprzedawca jest zobowiązany najpóźniej do 14 dni od doręczenia odstąpienia zwrócić Kupującemu cenę sprzedaży łącznie z już zapłaconymi kosztami dostawy Towaru odpowiadającymi najtańszemu sposobowi dostawy Towaru oferowanemu przez Sprzedawcę, w ten sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca ma prawo zwrócić cenę sprzedaży zapłaconą przez Kupującego także w inny sposób, ale wyłącznie za zgodą Kupującego i jeżeli nie wynikną z tego dla Kupującego dalsze koszty.

5.1.10 Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży także tylko w zakresie wybranego Towaru, jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży było więcej rodzajów Towaru (pod warunkiem, że w stosunku do tego Towaru nie ma zastosowania któryś z wyjątków uniemożliwiających odstąpienie od Umowy sprzedaży, o których mowa w ust. 5.1.6). W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu wraz z ceną sprzedaży również koszty dostawy Towaru.

5.1.11 Sprzedawca jednak bez względu na termin podany w ust. 5.1.9 nie jest zobowiązany zwrócić Kupującemu ceny sprzedaży, zanim Kupujący nie zwróci mu Towaru w rozumieniu ust. 5.1.4 lub zanim Kupujący nie udowodni mu, że Towar wysłał.

5.1.12 Jeżeli wraz z Towarem Sprzedawca przekazał Kupującemu prezent, umowa darowizny w stosunku do tego prezentu jest zawarta między Sprzedawcą i Kupującym z warunkiem rozwiązującym stanowiącym, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy zgodnie z art. 5.1 Regulaminu zakupów, umowa darowizny dotycząca tego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany wraz z Towarem zwrócić Sprzedawcy również otrzymany prezent.

5.2 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Kupującego – przedsiębiorcę

5.2.1 Przez przedsiębiorcę na potrzeby niniejszego Regulaminu zakupów rozumie się osoby podane w ust. § 420 i 421 Kodeksu cywilnego.

5.2.2 Kupujący – przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku rażącego naruszenia jej warunków przez Sprzedawcę, zwłaszcza jeżeli Sprzedawca ma zwłokę w dostawie Towaru trwającą dłużej niż 14 dni (w stosunku do podanego terminu dostawy Towaru, o którym mowa w ust. 4.1.1).

5.2.3 Odstąpienie wymaga formy pisemnej, w odstąpieniu Kupujący podaje numer zamówienia (podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) oraz datę zakupu.

5.2.4 W przypadku wiążącego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu cenę sprzedaży w formie bezgotówkowej na rachunek Kupującego, z którego dokonano płatności.

6. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU, REKLAMACJA

6.1 Brak wad Towaru i gwarancja jakości Towaru dla Kupującego – konsumenta

6.1.1 Sprzedawca jest wobec Kupującego odpowiedzialny za to, że Towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności Sprzedawca jest wobec Kupującego odpowiedzialny za to, że w momencie otrzymania Towaru przez Kupującego:

a) Towar ma właściwości, które Sprzedawca podawał wyraźnie na stronach Sklepu internetowego (zwykle w opisie Towaru) i które są podane w Umowie sprzedaży lub w Zamówieniu, a jeżeli brak takiego określenia, takie właściwości, które Sprzedawca lub producent Towaru opisał lub których Kupujący oczekiwał biorąc pod uwagę charakter Towaru i na podstawie prezentowanych przez nich reklam (zwłaszcza jeśli chodzi o skład, kraj pochodzenia lub specjalne właściwości użytkowe),

b) Towar jest w ilości, zakresie lub masie zgodnej z Umową sprzedaży,

c) Towar nadaje się do celu, który Sprzedawca podaje dla niego na stronach Sklepu internetowego (zwykle w opisie Towaru) lub do którego rzeczy tego typu zwykle się używa,

d) Towar spełnia wymogi przepisów prawnych (zwłaszcza jeśli chodzi o ich skład, Towar ma ważną datę ważności/przydatności itp.).

6.1.2 Sprzedawca jest wobec Kupującego odpowiedzialny za to, że Towar zachowuje swoje deklarowane i oczekiwane przez Kupującego właściwości przez czas trwania okresu gwarancji, w przypadku artykułów spożywczych przez okres ważności/przydatności, pod warunkiem przestrzegania zasad właściwego używania i przechowywania. Okres gwarancyjny zaczyna swój bieg od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Okres ważności/przydatności w przypadku artykułów spożywczych (suplementów diety) zaczyna swój bieg od dnia produkcji (jeżeli jest podana na opakowaniu Towaru) i kończy najpóźniej po upływie podanej daty ważności/przydatności. Towar, który nie ma tych właściwości w momencie odbioru lub u którego nastąpi pogorszenie właściwości w trakcie okresu gwarancyjnego lub przed upływem daty ważności/przydatności zgodnie z niniejszym ustępem, uznaje się za wadliwy.

6.1.3 Gwarancja jakości jest w przypadku artykułów spożywczych udzielana na okres do upływu daty ważności/przydatności. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar wykazuje wadę w rozumieniu art. 6.1.2, ma prawo skorzystać z prawa do zgłoszenia wady w formie reklamacji.

6.1.4 W przypadku Towaru innego niż artykuły spożywcze z oznaczoną datą ważności/przydatności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru (por. ust. 6.1.2), które zostaną stwierdzone w okresie 24 miesięcy od momentu ich odbioru przez Kupującego – konsumenta.

6.1.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę w Towarze, nawet jeśli zostanie stwierdzona w czasie trwania okresu gwarancyjnego (lub przed upływem daty ważności/przydatności): a) w przypadku Towaru sprzedawanego w obniżonej cenie za wady, ze względu na które została ustalona niższa cena Towaru (wady opakowania Towaru, bliska data przydatności/ważności lub po upływie daty ważności/przydatności itp.); b) w przypadku wady powstałej w wyniku nieprawidłowego używania lub przechowywania Towaru; c) za wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji producenta lub Sprzedawcy, o których Kupujący został poinformowany.

6.2 Uprawnienia w związku z wadliwym wykonaniem i gwarancja jakości dla Kupującego – przedsiębiorcy

6.2.1 Prawa Kupującego – przedsiębiorcy w związku z wadliwym wykonaniem regulują ust. § 2099 – 2112 Kodeksu cywilnego.

6.2.2 Sprzedawca udziela Kupującemu – przedsiębiorcy gwarancji jakości o takim samym czasie trwania, w jakim udziela jej producent lub dystrybutor Towaru w formie karty gwarancyjnej lub innego wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego w formie pisemnej, które zostało przekazane Kupującemu lub został on z nim w udokumentowany sposób zapoznany; okres gwarancyjny zaczyna swój bieg od dnia podanego przez producenta lub dystrybutora. Jeżeli Towar nie ma karty gwarancyjnej, Kupujący wykonuje swoje prawa w związku z wadliwym wykonaniem na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup (faktury) wydanego przez Sprzedawcę i ma wyłącznie prawa w związku z wadliwym wykonaniem, o których mowa w § 2099 – 2112 Kodeksu cywilnego.

6.2.3 Jeżeli na stronach Sklepu internetowego jest podana długość okresu gwarancyjnego, okres gwarancyjny jest wyznaczony wyłącznie dla Kupującego – konsumenta, nie dla Kupującego – przedsiębiorcy. Na prośbę Kupującego – przedsiębiorcy Sprzedawca poda mu informację o czasie trwania okresu gwarancyjnego jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży.

6.3 Reklamacje

6.3.1 Reklamację stwierdzonych wad Kupujący – konsument jest zobowiązany zgłosić bez zwłoki po ich stwierdzeniu, najpóźniej w czasie trwania okresu gwarancyjnego (lub do podanej daty ważności/przydatności artykułów spożywczych). Kupujący – przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć reklamację wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją przy stosownej kontroli i należytej staranności stwierdzić, w innym przypadku sąd nie uzna jego prawa w związku z wadliwym wykonaniem. W przypadku, gdy Sprzedawca udzieli Kupującemu – przedsiębiorcy gwarancji jakości Towaru, Kupujący jest zobowiązany złożyć reklamację wady najpóźniej do końca okresu gwarancyjnego.

6.3.2 Wszelkie reklamacje Kupujący jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej lub mailowo na adres Sprzedawcy podany w ust. 1.1.2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) identyfikację Kupującego i jego adres, w tym kontakt telefoniczny i mailowy, identyfikację Umowy sprzedaży i reklamowanego Towaru; b) określenie wady, opis jej stwierdzenia i jej przejawów, opis sprzeczności z Umową sprzedaży; c) określenie wybranego sposobu usunięcia wady w rozumieniu ust. 6.4.

6.3.3 Jeżeli w związku z reklamacją zachodzi potrzeba odesłania Towaru Sprzedawcy, Kupujący we własnym interesie jest zobowiązany zapakować Towar w odpowiednie i zapewniające dostateczną ochronę opakowanie i oznaczyć przesyłkę odpowiednimi symbolami, a także w widoczny sposób słowem „REKLAMACE”. Sprzedawca może z Kupującym uzgodnić, że zapewni dostawę reklamowanego Towaru własnym środkiem (ale Kupujący nie ma prawnie uzasadnionego roszczenia do tej procedury).

6.3.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu udokumentowane i uzasadnione koszty wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy w rozumieniu art. 6.6.

6.4 Roszczenia z tytułu wad Towaru

6.4.1 Roszczenia z tytułu wad Towaru podane w niniejszym artykule ‎6.4 dotyczą wyłącznie Kupującego – konsumenta. Roszczenia Kupującego – przedsiębiorcy z tytułu wad Towaru regulują postanowienia § 2099 – 2112 Kodeksu cywilnego.

6.4.2 Dostarczenie nowego Towaru lub jego wymiana – w związku z charakterem większości Towaru oferowanego w Sklepie internetowym (odzież, akcesoria do niej i obuwie) podstawowym żądaniem jest dostarczenie nowego Towaru bez wad (czyli zwłaszcza Towaru we właściwym rozmiarze i kolorze, Towaru w nieuszkodzonym higienicznym opakowaniu, dostarczenie Towaru w ilości zgodnej z Zamówieniem i Umową sprzedaży) lub jego wymiana na Towar bez wad, chyba że takie żądanie jest nieproporcjonalne do charakteru wad. Żądanie nieproporcjonalne występuje przede wszystkim wtedy, gdy koszty wysyłki nowego Towaru do Kupującego przekraczają wartość ceny sprzedaży tego Towaru lub jeżeli wadliwy towar stanowi jedynie nieznaczną część Towaru, tworzącego przedmiot Umowy sprzedaży. Jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru dostarczonego na podstawie Umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego Towaru wyłącznie w zakresie tej części. Jeżeli dostarczenie nowego Towaru jest niemożliwe, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży w zakresie właściwej części Towaru (ust. 6.4.4).

6.4.3 Bezpłatne usunięcie wady, naprawa, wymiana części – w przypadku Towaru, gdzie taka procedura jest możliwa (przede wszystkim akcesoria odzieżowe), Kupujący ma prawo wyłącznie do bezpłatnego usunięcia wady, które zapewnia Sprzedawca i uzgadnia z Kupującym. Jeżeli w przypadku takiego Towaru wada dotyczy tylko części Towaru, Kupujący może zażądać wymiany tylko tej części.

6.4.4 Odstąpienie od umowy – Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży z powodu wady Towaru, jeżeli a) nie ma możliwości dostarczenia nowego Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad (ust. 6.4.2.), b) jest to wada, którą można usunąć, a która wystąpiła wielokrotnie, lub c) jeżeli w Towarze występuje większa liczba usuwalnych wad.

6.4.5 Obniżenie ceny – jeżeli Kupujący nie skorzysta z żadnego rozwiązania, o których mowa w ust. 6.4.2 do 6.4.4, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży. Kupujący ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny także w przypadku, gdy Sprzedawca nie może mu dostarczyć nowego Towaru bez wad (zwłaszcza jeżeli żądanie to jest nieproporcjonalne w rozumieniu ust. 6.4.2), wymienić Towaru lub jego części lub naprawić Towaru lub jeżeli Sprzedawca nie uzgodni naprawy w stosownym czasie lub jeżeli naprawa sprawiłaby Kupującemu poważne problemy.

6.4.6 Roszczenia z tytułu wadliwego wykonania nie przysługują Kupującemu, jeżeli Kupujący przed odbiorem Towaru wiedział, że ma on wadę (np. zostało to wyraźnie i zrozumiale podane w opisie Towaru w Umowie sprzedaży lub na stronach Sklepu internetowego) lub Kupujący sam spowodował wadę.

6.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

6.5.1 Po otrzymaniu reklamacji od Kupującego Sprzedawca potwierdza datę zgłoszenia reklamacji; w celu przyśpieszenia terminu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wysyła Kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji mailem, chyba że Kupujący będzie wyraźnie żądać wysłania pisemnego potwierdzenia tradycyjną pocztą.

6.5.2 Reklamację złożoną przez Kupującego – konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo poprosić Kupującego o ustalenie dłuższego okresu, zwłaszcza, jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga współpracy producenta Towaru – w takim przypadku okres rozpatrzenia reklamacji (naprawa gwarancyjna) może się przedłużyć do 60 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Kupującego telefoniczne oraz wysyłając mu Protokół reklamacyjny zgodnie z poniższym ustępem.

6.5.3 Z rozpatrzenia reklamacji Kupującego – konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany sporządzić w rozumieniu § 19 ust. 1 ustawy nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej, o ochronie konsumentów, protokół reklamacyjny, zawierający co najmniej: a) datę złożenia reklamacji (datę przyjęcia reklamacji wad); b) opis reklamacji; c) sposób rozwiązania reklamacji, wymagany przez Kupującego – konsumenta; d) wynik kontroli reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę; e) uzasadnienie zasadności reklamacji i sposób jej rozwiązania (naprawa lub wymiana Towaru lub przyznanie odpowiedniego rabatu); f) uzasadnienie ewentualnego odrzucenia reklamacji.

6.5.4 Sprzedawca jest zobowiązany wysłać protokół reklamacyjny Kupującemu – konsumentowi pisemnie na jego adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym – konsumentem wysłanie protokołu reklamacyjnego mailem na adres mailowy Kupującego – konsumenta.

6.6 Koszty dostawy reklamowanego Towaru

6.6.1 W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów dostawy reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jeżeli elementem procesu rozpatrywania reklamacji jest także zwrot wadliwego Towaru (tzn. wszystkie żądania zgodnie z ust. 6.4.2 do 6.4.4 z wyjątkiem żądania odpowiedniego obniżenia ceny zgodnie z ust. 6.4.5). Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy pod warunkiem spełnienia następujących: a) reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną – nie będzie to przypadek wyłączenia Sprzedawcy z odpowiedzialności za wady, b) Kupujący złoży wniosek o zapłatę niezbędnych kosztów związanych z dostawą reklamowanego Towaru i c) Kupujący pisemnie udokumentuje wysokość kosztów – dokument potwierdzający faktyczne opłacenie kosztów dostawy.

6.6.2 Sprzedawca pokryje Kupujący wyłącznie koszty przesyłki proporcjonalne do charakteru Towaru.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

7.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę spowodowaną Kupującemu – konsumentowi regulują właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

7.2 Jeżeli stroną Umowy sprzedaży jest Kupujący – przedsiębiorca, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zawinionym naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży.

7.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę i jakiekolwiek naruszenie niniejszego Regulaminu zakupów lub Umowy sprzedaży, jeżeli były one spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

8.1 Dane osobowe

8.1.1 Kupujący będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości, że w ramach realizacji Zamówienia i wykonywania Umowy sprzedaży, ewent. w ramach prowadzenia Konta użytkownika, Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe jako administrator danych osobowych. Sprzedawca jako administrator danych osobowych Kupujących przetwarza ich dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem RODO“).

8.1.2 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kupujących w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO oraz inne informacje dotyczące ochrony prywatności Kupujących Sprzedawca zamieścił w osobnym dokumencie Polityka prywatności, który jest stale dostępny na stronach Sklepu internetowego. Dokument ten jest także udostępniany Kupującemu w momencie zakładania Konta użytkownika i przy wysyłaniu każdego Zamówienia (jeżeli Kupujący nie jest zalogowany do Konta użytkownika).

8.2 Przesyłanie informacji handlowych

8.2.1 Sprzedawca ma prawo wysyłać w formie wiadomości mailowej, wysyłanej na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia, informacje handlowe zawierające informacje o nowościach w ofercie Towaru w Sklepie internetowym, w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

8.2.2 Kupujący ma prawo bezpłatnie i bez jakichkolwiek sankcji zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 8.2, w momencie podawania adresu mailowego, a także w sposób podany w każdej poszczególnej informacji handlowej.

8.3 Pliki cookies

8.3.1 Sprzedawca używa plików cookies w celu uproszczenia korzystania ze stron Sklepu internetowego przez Kupujących i innych odwiedzających, logowania do konta użytkownika Kupującego i do oceny ilości odwiedzin stron przez indywidualnych użytkowników. Kupujący wchodząc na strony Sklepu internetowego wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze, przy czym ma możliwość w dowolnym momencie zmienić to ustawienie we właściwej zakładce stron Sklepu internetowego. Wyłączenie plików cookies przez Kupującego zwykle nie uniemożliwia korzystanie ze stron Sklepu internetowego, ale może spowodować kłopoty i obniżenie komfortu korzystania ze stron Sklepu internetowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Zmiana Regulaminu zakupów

9.1.1 Sprzedawca ma prawo zmienić treść Regulaminu zakupów. Umowę sprzedaży zawartą w formie jednorazowego zakupu poza Kontem użytkownika reguluje zawsze brzmienie Regulaminu zakupów obowiązujące w momencie wysłania Zamówienia, które Kupujący akceptuje w momencie składania Zamówienia.

9.1.2 Umowy sprzedaży zawarte przez Kupującego za pośrednictwem jego Konta użytkownika reguluje brzmienie Regulaminu zakupów obowiązujące w momencie utworzenia Konta użytkownika, które Kupujący akceptuje w momencie zakładania Konta użytkownika. W stosunku do Kupującego posiadającego Konto użytkownika Sprzedawca również ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub uzupełnić Regulamin zakupów w rozsądnym zakresie, zwłaszcza w związku ze zmianą przepisów prawa, ze zmianami technologicznymi wpływającymi na działanie Sklepu internetowego, z wprowadzeniem nowych usług Sprzedawcy lub z jakimkolwiek innym powodem, który spowodowałby rażącą dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść Sprzedawcy.

9.1.3 O zmianie Regulaminu zakupów Sprzedawca informuje Kupujących poprzez wysłanie wiadomości mailowej na ich adresy mailowe podane na Koncie użytkownika, przy czym informacja ta zawiera nowe brzmienie Regulaminu zakupów wraz z krótkim wyjaśnieniem dokonanych zmian lub ich wyznaczeniem w pierwotnym brzmieniu Regulaminu zakupów. Sprzedawca wysyła Kupującym informację o zmianie Regulaminu zakupów najpóźniej 15 dni przed wejściem w życie tych zmian. Informację uznaje się za doręczoną Kupującym najpóźniej z momentem ich pierwszego zalogowania się do Konta użytkownika po wysłaniu informacji o zmianach.

9.1.4 Zmieniony Regulamin zakupów wchodzi w życie z dniem podanym w informacji. W przypadku, gdy informacja zostanie doręczona Kupującemu dopiero po tym dniu (to znaczy Kupujący zaloguje się do konta użytkownika po dniu wejścia życia zmian), zmieniony Regulamin zakupów zaczyna obowiązywać Kupującego z momentem pierwszego zalogowania.

9.1.5 W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na zmieniony Regulamin zakupów, ma prawo usunąć swoje Konto użytkownika do momentu wejścia w życie zmienionego brzmienia.

9.2 Stosunek między Sprzedawcą a Kupującym regulują przepisy prawa czeskiego, także w przypadku, gdy Kupujący jest osobą mieszkają za granicą, zwłaszcza Kodeks cywilny oraz przepisy o ochronie konsumenta.

9.3 Kupujący ma prawo zgłosić Sprzedawcy skargę w formie pisemnej lub mailem na jeden z adresów Sprzedawcy podanych w art. 1.1.2. Sprzedawca zareaguje na doręczoną skargę w tej samej formie, w jakiej została mu ona doręczona (pisemnie lub elektronicznie na adres mailowy Kupującego). (Sprzedawca) zastrzega sobie jednak prawo do niereagowania na skargi osób trzecich, które nie zawarły ze Sprzedawcą umowy sprzedaży lub które nie utworzyły konta użytkownika i które nie są Kupującymi zgodnie z niniejszym Regulaminem zakupów.

9.4 Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

9.4.1 W przypadku powstania sporu między Kupującym – konsumentem a Sprzedawcą wynikającego z Umowy sprzedaży lub rejestracji konta użytkownika, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej [Česká obchodní inspekce] w celu zawarcia porozumienia ze Sprzedawcą, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.coi.cz. Złożenie wniosku i późniejszy udział w pozasądowym procesie rozstrzygnięcia sporu jest bezpłatne dla Kupującego, przy czym wszelkie koszty powstałe w związku z pozasądowym rozstrzyganiem sporu każda strona ponosi na swój koszt. Dla Kupującego wybór pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jest dobrowolny.

9.4.2 Pozasądowe rozstrzyganie sporów reguluje § 20d i nast. Ustawy nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej, o ochronie konsumentów. Wniosek o rozpoczęcie pozasądowego procesu rozstrzygnięcia sporu musi zawierać wszystkie obowiązkowe pozycje, o których mowa w § 20n ustawy o ochronie konsumentów. Wniosek o rozpoczęcie pozasądowego procesu rozstrzygnięcia sporu należy złożyć najpóźniej do 1 roku od dnia, gdy Kupujący po raz pierwszy wniósł wobec Sprzedawcy roszczenie, które jest przedmiotem sporu.

9.4.3 Kupujący mający adres zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, w Norwegii lub na Islandii mają prawo złożyć wniosek o rozpoczęcie pozasądowego procesu rozstrzygnięcia sporu z Administratorem za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w państwie swojego miejsca zamieszkania; lista właściwych centrów konsumenckich jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

9.5 W przypadku, gdy któreś z postanowień Regulaminu zakupów stanie się z jakichkolwiek powodów nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych części Regulaminu zakupów lub Umowy sprzedaży.

9.6 Niniejszy Regulamin zakupów wchodzi w życie z dniem: 01.09.2020